children playing on brown sand at daytime

Dyaman Nan Bidonvil by Zafem

“Dyaman Nan Bidonvil” is an evocative piece by the musical group Zafem. As with any song of depth and substance, it is packed with messages and meaning that warrant careful consideration.

This blog post aims to dive deep into the song’s lyrics, exploring its themes and the powerful message that Zafem is communicating.

The Theme: Children and Society’s Responsibility

The song repeatedly emphasizes the phrases “Remember them, don’t forget them,” and “Give them a comfortable life.”

It appears urgent for society to pay attention to children, particularly those living in challenging conditions.

The song hints at the neglect of these children and the dire consequences this neglect could have on the future.

Advocacy for Children’s Rights

The lyrics applaud parents who know their rights and condemn those who abandon their responsibilities.

It reminds society about the essential task of caring for and nurturing children. If neglected, the song warns, the consequences will be visible.

A Cry for Change

The powerful line, “I hear a voice calling, crying loudly enough,” signals a desperate call for change.

The song advocates for the protection and love that children deserve. The insistence on this message signifies a demand for immediate action.

Highlighting the Potential in Children

“Dyaman Nan Bidonvil” translates to “Diamonds in the Slums,” a phrase that appears in the lyrics. This metaphor signifies the potential within every child, regardless of their circumstances.

twin boys

It’s a powerful reminder that these children could contribute significantly to society given the right opportunities and nurturing.

A Plea for Education and Proper Upbringing

The song underscores the importance of education and a good upbringing in replacing ignorance with knowledge.

It criticizes the environment where children learn from the streets, which could lead to hardship.

“Dyaman Nan Bidonvil” by Zafem is not just a song but a social commentary and an urgent plea. It calls for society to pay attention to the forgotten children, nurture them, provide for their needs, and ensure their rights are upheld.

By doing so, we are not just shaping their future but ours as well.

Zafem Dyaman Nan Bidonvil Lyrics

Dyaman Nan Bidonvil by Zafem

Sonje yo, pa bliye yo
Ba yo lavi souple
Ba yo lavi souple

Gade yo, pa inyore yo
Yo anvi viv tande
Ba yo lavi souple

De ti pawòl mwen twouve’k nesesè
Mwen pa vi’n pou’m kondane
Pito se le kontrè

Se yon okazyon pou raple’n lesansyel
Si nou neglije pran swen timoun yo
Demen na wè l

Sonje yo pa. bliye yo
Ba yo lavi souple
Ba yo lavi souple

Gade yo pa. inyore yo
Yo anvi viv tande
Ba yo lavi souple

Yon gro kout chapo pou paran’k konn dwa yo
E pou sila ki abandone wout la nan devwa yo
Se yon okazyon pou raple lesansyèl
Si nou neglije pran swen timoun yo
Demen na wè’l demen’n va wè’l
Oh wi’n va we’l

M’tande vwa k ap rele
K’ap kriye byen fò di ase

Nou vle nou vle, sonje la vi timoun yo
Mande’n mande
Pwoteje’n renmen’n jan nou merite

Nou vle nou vle, Nou vle nou vle
Mande n mande
Pwoteje n renmen n jan nou merite

Yon bann inosan
Yo fèt tou entelijan
Si te gen mwayen’K ta ka vin gran komandan
Granmoun a dizan, Pran responsablite paran
Fè yo tonbe vann kò anatandan
Poko gen lot opsyon, Grangou ap bay presyon

Nou vle nou vle
Mande’n mande
Nou vle nou vle
Mande’n mande
Pwoteje’n renmen’n jan nou merite

Lè w desann avyon an
Rale dola rale papye
Fò’w gen anpil fyèl
Pou di’w pap separe

M′wè sa nan tout Cité
Menm nan Fò Libète
Se menm bagay la m wè Burkinabe
Gade dyaman nan bidonvil
Grangou ap bay presyon

Nou lague

Ayisien ede’m chante

Maestro! fo’n di moun yo
Nou te timoun nou menm

Nesesite timoun yo, Son chay ki mare nan kou’n
Ki fèk kare jennenn,si’n pa demele’n aji an granmoun

Bay la konesans ka defye tout linyorans
Se pa nan lari anba bouch brigan pou yal aprann
Bese brase

Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa

Nesesite timoun yo
Son chay ki mare nan kou n
Ki fèk kare jennenn si n
Pa demele n aji an granmoun

Bay la konesans ka, defye tout inyorans
Se pa nan lari an ba bouch brigan pou yal aprann
Bese brase

Men non se pa konsa, pa konsa
se pa konsa yo vle’l
Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa